خرید و فروش ماشین
 • بفروش با طعم کارلیز و نتیجه را به همه بگو

 • مرحله اول: ثبت مشخصات خودرویی که می خوای بفروشی

  برگرد مرحله قبلی
 • مرحله دوم: ثبت مشخصات بیشتر

  برگرد مرحله قبلی
 • مرحله سوم: ثبت مشخصات بیشتر

  برگرد مرحله قبلی
 • مرحله چهارم: شرایط فروشت چیه؟

  برگرد مرحله قبلی
 • مرحله پنجم: عکس بگیر به ترتیب زیر بفرست

 • ثبت نهایی

  بازگشت
 • بخر با طعم کارلیز و نتیجه را به همه بگو

 • ثبت مشخصات خودرویی که دنبالشی

  برگرد مرحله قبلی
 • اجاره بده با طعم کارلیز و نتیجه را به همه بگو

 • مرحله اول: ثبت مشخصات خودرویی که می خوای اجاره بدی

  برگرد مرحله قبلی
 • مرحله سوم: ثبت مشخصات بیشتر

  برگرد مرحله قبلی
 • مرحله چهارم: شرایط فروشت چیه؟

  برگرد مرحله قبلی
 • مرحله پنجم: عکس بگیر به ترتیب زیر بفرست

 • ثبت نهایی

  بازگشت
logo-samandehi

Copyright © 1999-2018 by www.carliz.ir

Powered by almaatech.ir & Design by BG DESIGN STUDIO